Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 19 желтоқсандағы N 11-IV Заңы

      Ескерту. Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап . Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72, 77-құжаттар; N 13, 85, 86-құжаттар; N 15, 92, 95-құжаттар; N 16, 98, 102-құжаттар; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 16, 18-құжаттар; N 3, 20, 23-құжаттар; N 4, 28, 33-құжаттар; N 5-6, 40-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 12, 88-құжат; N 13, 99-құжат; N 15, 106-құжат; N 16, 131-құжат; N 17, 136, 139, 140-құжаттар; N 18, 143, 144-құжаттар; N 19, 146, 147-құжаттар; N 20, 152-құжат):

      1) 35-баптың екінші бөлігінің бірінші сөйлеміндегі "кеден шекарасы" деген сөздер "Мемлекеттік және кеден шекаралары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 302-баптың екінші бөлігі "Қазақстан Республикасының аумағына шығару" деген сөздерден кейін "немесе оларды Қазақстан Республикасының континенттік қайраңына төсеу" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 304-баптың бірінші бөлігі "Қазақстан Республикасының" деген сөздердің алдынан "Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 306-баптың тақырыбы мен бірінші бөлігі "қайраңындағы" деген сөзден кейін ", аумақтық суларындағы (теңізіндегі) және ішкі суларындағы" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 389-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      6) 390-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "390-бап. Қазақстан Республикасының аумақтық суларының
                (теңізінің) және ішкі суларының режимін бұзу";

      бірінші бөліктің бірінші абзацы "аумақтық" деген сөзден кейін "суларында (теңізінде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацы:
      "аумақтық" деген сөзден кейін "суларында (теңізінде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      "рұқсатынсыз" деген сөзден кейін ", Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпті бұза отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 575-бапта:
      бірінші бөліктегі ", 396 (бірінші бөлігінде)" деген сөздер алып тасталсын;

      екінші бөлікте:
      екінші абзацтағы "аймақтық басқармалардың," деген сөздер "арнайы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшінші абзацтағы "беске" деген сөз "онға" деген сөзбен ауыстырылсын;

      төртінші абзац алып тасталсын;

      үшінші бөліктің 1) тармақшасында:
      екінші абзацтағы "аймақтық басқармалардың," деген сөздер "арнайы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшінші абзац алып тасталсын;

      8) 619-бапта:
      бірінші бөліктің 4) тармақшасындағы "кеден режимі", "кеден шекарасы" деген сөздер тиісінше "шекара және кеден режимдері", "Мемлекеттік және кеден шекаралары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлік "қайраңында" деген сөзден кейін ", аумақтық суларында (теңізінде) және ішкі суларында" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 620-бапта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) Мемлекеттік шекара режимі, шекара режимі, Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттеріндегі режим бұзылған, Мемлекеттік шекара арқылы заңсыз алып өткен, Қазақстан Республикасының континенттік қайраңының, аумақтық суларының (теңізінің) және ішкі суларының минералдық және тірі ресурстарын заңсыз берген, әскери қызметшінің Мемлекеттік шекараны күзету жөніндегі өз міндетін орындауға байланысты заңды өкіміне немесе талабына бағынбаған жағдайда - шекара қызметінің органдары;";

      10) тармақша "қайраңында", "қайраңын" деген сөздерден кейін тиісінше ", аумақтық суларында (теңізінде) және ішкі суларында", ", аумақтық суларын (теңізін) және ішкі суларын" деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 622-бапта:
      екінші бөлікте:
      "кеден режимін", "кеден шекарасы" деген сөздер тиісінше "шекара және кеден режимдерін", "Мемлекеттік және кеден шекаралары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "қайраңындағы" деген сөзден кейін ", аумақтық суларындағы (теңізіндегі) және ішкі суларындағы" деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 636-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының қырқыншы абзацы "306 (екінші бөлігі)," деген сөздерден кейін "355, 388," деген цифрлармен толықтырылсын;

      12) 730-бапта:
      1) тармақша "391-бабының екінші бөлігінде" деген сөздерден кейін "және 391-1-бабының үшінші бөлігінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) тармақша "осы Кодекстің" деген сөздерден кейін "102-3, 374 (алтыншы бөлігі), 375 (үшінші бөлігі)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "394" деген цифрдан кейін "(екінші бөлігі)" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 13, 99-құжат; 2005 ж., N 9, 26-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 79, 83-құжаттар; N 16, 97-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 18-құжат; N 14, 105-құжат; N 15, 106, 109-құжаттар; N 16, 129-құжат; N 17, 139-құжат; N 18, 143-құжат; N 20, 152-құжат):

      120-баптың 1-тармағындағы "ұйымдарын" деген сөзден кейін ", басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды," деген сөздермен толықтырылып, "басқа да әскерлердің объектілері мен ғимараттарын орналастыру және олардың" деген сөздер "олардың объектілері мен ғимараттарын орналастыру және" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 17, 141-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 15, 95-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 18-құжат; N 19, 147-құжат):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 46-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "46-1) аумақтық сулар (теңіз) - Қазақстан Республикасының иелігіндегі Қазақстан Республикасына тиесілі материкте де, аралдарда да судың ең көп қайтатын жиегінен немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес анықталатын тиісті географиялық нүктелерді қосатын бастапқы түзу сызықтан есептелетін ені он екі теңіз милі болатын жағалаудағы теңіз сулары;";

      2) 36-бап мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "12-1) аумақтық суларда (теңізде) жүзу және шаруашылық, зерттеу, іздестіру және кәсіпшілік жұмыстарын жүргізу тәртібін айқындайды;".

      4. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы" 1993 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1993 ж., N 1, 1-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 14, 275-құжат; 1998 ж., N 24, 436-құжат; 2002 ж., N 15, 147-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      1) 1-баптың екінші бөлігіндегі "белгіленеді" деген сөз "белгіленеді және өзгертіледі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 2-баптың үшінші және бесінші абзацтары алып тасталсын;

      3) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын
              күзету және қорғау

      1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйенің құрамдас бөлігі ретінде қорғау мемлекеттік органдардың өз өкілеттіктері шегінде саяси, әскери, жедел-іздестіру, дипломатиялық, кедендік, экономикалық, экологиялық және өзге де шараларды қабылдау жөніндегі келісілген іс-қимылынан тұрады.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғаудың құрамдас бөлігі ретінде күзету ұлттық мүддені іске асыруға кедергі келтіретін немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында оларға қауіп төндіретін жағдайларды, процестер мен факторларды ашу және олардың алдын алу жөніндегі тұрақты сипаттағы құқықтық, ұйымдық, әскери, жедел-іздестіру, кедендік, техникалық, ақпараттық шараларды жүзеге асырудан тұрады.
      3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғау Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өз өкілеттіктері шегінде мемлекеттік органдарға жүктеледі.
      Қазақстан Республикасының құрлықтағы, теңіздегі, өзендердегі (бұлақтардағы) және өзге де су қоймаларындағы, сондай-ақ континенттік қайраңындағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының режимі туралы халықаралық шарттарды және шекара мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасын барлық жеке және заңды тұлғалардың, соның ішінде шетелдік тұлғалардың сақтауын шекара кеңістігінде бақылау жолымен жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне жүктеледі.
      Әуе кеңістігінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету және қорғау Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әуе қорғанысы күштеріне жүктеледі.
      4. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзетуге және қорғауға Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өз құқықтары шеңберінде азаматтар мен мемлекеттік емес ұйымдар қатыса алады.";

      4) мынадай мазмұндағы 4-1-баппен толықтырылсын:

      "4-1-бап. Қазақстан Республикасының шекара кеңістігі және
                оны бақылау

      1. Қазақстан Республикасының шекара кеңістігі - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекара сызығы және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекара сызығынан шекаралық аймақтың немесе шекаралық белдеудің сыртқы шегіне дейінгі жер белдеуі, ал ол белгіленбесе - әкімшілік-аумақтық бірліктің сыртқы шегіне дейінгі жер өңірі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумақтық сулары (теңізі), ішкі сулары, континенттік қайраңы және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінің аумағы.
      2. Шекара кеңістігіндегі бақылау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бұзу белгілері мен шекара кеңістігіндегі белгіленген ережелерді бұзушыларды анықтау жөніндегі мемлекеттік шаралар жүйесін білдіреді.
      3. Шекара кеңістігіндегі бақылауды Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен уәкілеттік берілген басқа да мемлекеттік органдар жүзеге асырады.";

      5) 5-баптың үшінші бөлігінде:
      бірінші сөйлем "халықаралық шарттарға" деген сөздердің алдынан "Қазақстан Республикасы ратификациялаған" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші сөйлем алып тасталсын;

      6) 6-баптың екінші бөлігі алып тасталсын;

      7) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының
              режимі

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының режимі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан өту, қазақстандық және шетелдік әскери емес кемелер мен әскери корабльдердің шекаралық өзендер мен өзге де су қоймаларының қазақстандық бөлігінде жүзу және тұру, олардың Қазақстан Республикасы аумақтық суларына (теңізге), сондай-ақ ішкі суларына кіру және тұру, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын ұстау, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында әртүрлі жұмыстарды, кәсіпшілік, зерттеу, іздестіру және өзге де қызметті жүргізу тәртібі болып табылады. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының режимі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен айқындалады.";

      8) 9-баптың 1-тармағындағы "Қазақстан Республикасының заңдары мен Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін" деген сөздер алып тасталсын;

      9) мынадай мазмұндағы 11-1-баппен толықтырылсын:

      "11-1-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы
                 арқылы өткізу пункттеріндегі шекаралық бақылау

      Шекаралық бақылау:
      Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасына кіруге (шығуға) құқық берудің заңды негіздерін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өтуге құқық беретін құжаттарды тексеру;
      көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды қарап тексеру;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әскери, режимдік, жедел және әкімшілік әрекеттер жасау арқылы жүзеге асырылады.";

      10) 12-бапта:
      1-тармақта:
      "Үкіметі белгілеген" деген сөздер "заңнамасында белгіленген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "халықаралық шарттарда" деген сөздер "Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өтетін адамдарды өткізуді Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан өтуге құқық беретін құжаттар бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің шекаралық бақылау бөлімдері мен бөлімшелері жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасына келуі кезінде өткізу пунктіне келген және шекара арқылы өтуге негіздемесі жоқ адамдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізілмейді және Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес өздері келген елге немесе өзі азаматтығын алған елге кері қайтарылады.
      Қазақстан Республикасынан кететін адамдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан өтуге құқық беретін құжаттары болған кезде шекара арқылы өткізілуге тиіс.
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пунктіне келген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың:
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан өтуге құқық беретін құжаттары болмаса;
      егер бұрын осы адамға қатысты Қазақстан Республикасының аумағынан әкімшілік шығарып жіберу шаралары қолданылса;
      осы адамға қатысты Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарынан тиісті шектеулер болған жағдайларда, шекарадан өткізуден бас тартылады.";

      11) 13-баптың екінші бөлігі алып тасталсын;

      12) 15-баптың үшінші абзацындағы "құралдарға" деген сөз "көлік құралдарына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 18-баптың бірінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасының Үкіметі" деген сөздер алып тасталып, "белгілейді" деген сөз "белгіленеді" деген сөзбен ауыстырылсын;

      14) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасына
               тікелей жақын жерде шаруашылық, кәсіпшілік, зерттеу,
               іздестіру және өзге де қызметті жүргізу, сондай-ақ
               бұқаралық қоғамдық-саяси, мәдени және басқа да
               іс-шараларды өткізу

      Мүдделі адамдар Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметімен Мемлекеттік шекараға жақын жердегі құрлықта, теңізде, шекаралық өзендерде (бұлақтарда), континенттік қайраңда, аумақтық суларда (теңізде) және ішкі суларда және өзге де су қоймаларында:
      жерді, ормандарды пайдалануға, тау-кен істерін, геологиялық іздестірулерді жүргізуге байланысты шаруашылық және өзге де жұмыстарды;
      су шаруашылығы құрылыстарын салу мен пайдалануға және су пайдаланудың басқа да түрлеріне байланысты жұмыстарды;
      аң аулауды, балық аулауды, басқа да кәсіпшілік, зерттеу, іздестіру және өзге де қызметті;
      елді мекендерден тыс жерде қоғамдық-саяси, мәдени және өзге де бұқаралық іс-шараларды өткізу орнын, уақытын, қатысушылардың санын келіседі.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі мұндай жұмыстардың немесе іс-шаралардың өткізілуін хабарлау тәртібін әзірлейді.";

      15) 22-бапта:
      бірінші бөліктегі "пункттерінде Қазақстан Республикасының Үкіметі" деген сөздер "пункттерінде," деген сөзбен, "белгілейді" деген сөз "белгіленеді" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөлік алып тасталсын;

      16) 23-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "23-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:
      1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғауды және күзетуді қамтамасыз етуге бағытталған шараларды әзірлеп, іске асырады;
      2) орталық және жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғауды және күзетуді қамтамасыз ету саласындағы қызметіне басшылық жасайды;
      3) негізгі геодезиялық деректерді көрсете отырып, аумақтық сулардың (теңіздің) сыртқы шегін айқындау үшін географиялық нүктелердің тізбесін бекітеді;
      4) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес шекара белгілерінің нысандары мен көлемін, олардың сипаттамасын және орнату тәртібін айқындайды;
      5) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерін, олардың ашылу, жұмыс істеу және жабылу тәртібін бекітеді;
      6) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде режим орнатады, шекаралық, кедендік және басқа да бақылау түрлеріне жағдай жасау жөніндегі шараларды қамтамасыз етеді;
      7) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында шаруашылық, кәсіпшілік, зерттеушілік, іздестіру және өзге де қызметтің барлық түрін жүргізу тәртібін белгілейді;
      8) шекаралық аймақ пен шекаралық белдеуді белгілейді;
      9) шекаралық режимді, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумақтық суларының (теңізінің) және континенттік қайраңының режимін белгілейді;
      10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес карантиндік белдеуді белгілеп, карантиндік режимді енгізеді;
      11) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғауды және күзетуді қамтамасыз ету мәселелері бойынша нормативтік құжаттық актілерді шығарады.";

      17) 24-бапта:
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Қазақстан Республикасының азаматтарын құжаттандыруды және оларға жеке куәлік пен паспорт беруді жүзеге асыратын уәкілетті орган Қазақстан Республикасы азаматтарының ұрлатқан, жоғалтқан жеке куәліктері мен паспорттары бойынша деректер қорын қалыптастырады және олар туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне хабарлайды.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Көлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды, Қазақстан Республикасы көлік кешенінің қызметін үйлестіру мен реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттеріндегі бақылаушы органдарға Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөнінде жәрдемдеседі.";

      18) 27-баптың екінші бөлігіндегі "Республикасының Үкіметі" деген сөздер "Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 31-баптың бірінші бөлігінің жетінші абзацындағы "үшін
қолданылады." деген сөздер "үшін;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "тоқтату не бағытты өзгерту жөніндегі талаптарды орындамаған жағдайда көлік құралдарын зақымдау арқылы оларды тоқтату үшін қолданады.";

      20) 35-бап алып тасталсын.

      5. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі туралы" 1993 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1993 ж., N 1, 3-құжат; 1995 ж., N 8, 56-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 14, 275-құжат; 2002 ж., N 15, 147-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2007 ж., N 9, 67-құжат):

      1) 1-баптың 1-тармағында:
      "егемендігі мен" деген сөздер "егемендігіне," деген сөзбен ауыстырылсын;

      "тұтастығына қол сұғудың" деген сөздер "тұтастығына және қол сұғылмауына қастандық жасалуының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 4-бапта:
      бірінші бөлігінің екінші абзацы "тұтастығын және" деген сөздерден кейін "қол сұғылмауын," деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мыналарды:
      егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе;
      Шекара қызметін қамтамасыз ететін жекелеген күштер мен құралдар Шекара қызметі Директорының шешімі бойынша табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың зардаптарын жою үшін тартылуы мүмкін болған жағдайларды қоспағанда, Шекара қызметін басқа мақсатта пайдалануға тыйым салынады.";

      3) 8-бапта:
      бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Шекара қызметінің шекара кеңістігі шегіндегі құқықтары мыналар:";

      екінші бөлік мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы абзацтармен толықтырылсын:
      "егер ту көтерілмесе, кемеге өз туын көрсету жөнінде ұсыныс жасау;
      егер кеме жүзуге тыйым салынған ауданға жүзіп бара жатса немесе басқа да жүзу режимін бұзушылықтарға әкеп соқтыруы мүмкін болса, кемеге бағытты өзгерту жөнінде ұсыныс жасау.";

      4) 3-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Шекара қызметінде әскери қызмет өткеру, азаматтық
персоналдың (жұмысшылар мен азаматтық қызметшілердің)
жұмысы және әскери қызмет өткеру ерекшеліктері

      9-бап. Шекара қызметінің жеке құрамы және онда әскери
             қызмет өткеру ерекшеліктері

      Шекара қызметінің жеке құрамы әскери қызметшілерден және азаматтық персоналдан (жұмысшылар мен азаматтық қызметшілерден) тұрады. Шекара қызметінде әскери қызмет өткеру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      Шекара қызметі әскери қызметшілерінің Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне арналған бірыңғай әскери атақтары мен айырым белгілері болады. Шекара қызметі әскери қызметшілерінің әскери киім нысаны мен айырым белгілерін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді, олармен жабдықтау нормаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      Шекара қызметінің офицерлері - белгіленген үлгідегі куәліктермен, солдаттар (матростар) мен сержанттар (старшиналар) әскери билеттермен қамтамасыз етіледі.
      Шекара қызметі шақыру бойынша әскери міндеттілік негізінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен әскери қызметке ерікті түрде келу жолымен (келісімшарт бойынша) әскери қызметшілермен жасақталады.
      Шекара қызметі үшін кадрлар мен мамандарды даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру Қазақстан Республикасының жоғары, орта кәсіптік және әскери оқу орындарында, оқу отрядтарында, орталықтарында (мектептерінде), сондай-ақ келісімдер (шарттар) бойынша басқа мемлекеттерде жүзеге асырылады.
      Шекара қызметіндегі қызмет мемлекеттік қызметтің ерекше түрі болып табылады.
      Шекара нарядтарында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету және қорғау жөніндегі қызметті атқару жауынгерлік кезекшілік (жауынгерлік қызмет) болып табылады.
      Шекара қызметінің әскери қызметшілері қызметтік міндеттерін атқарған кезде билік өкілдері болып табылады және мемлекеттің қорғауында болады: заң бойынша уәкілетті лауазымды адамдардан басқа ешкімнің де Шекара қызметіне араласуға құқығы жоқ.

      10-бап. Шекара қызметіндегі азаматтық персоналдың
              (жұмысшылар мен азаматтық қызметшілердің) жұмысы

      Шекара қызметіндегі азаматтық персоналдың (жұмысшылар мен азаматтық қызметшілердің) еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен реттеледі.".

      2-бап . Осы Заң, 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 5-тармағы 4) тармақшасының он бірінші абзацын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной границы Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2007 года N 11-IV

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97; N 23, ст. 139, 140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 7-8, ст. 19; N 9, ст. 26; N 13, ст. 53; N 14, ст. 58; N 17-18, ст. 72; N 21-22, ст. 86, 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 5; N 2, ст. 19, 20; N 3, ст. 22; N 5-6, ст. 31; N 8, ст. 45; N 10, ст. 52; N 11, ст. 55; N 12, ст. 72, 77; N 13, ст. 85, 86; N 15, ст. 92, 95; N 16, ст. 98, 102; N 23, ст. 141; 2007 г., N 1, ст. 4; N 2, ст. 16, 18; N 3, ст. 20, 23; N 4, ст. 28, 33; N 5-6, ст. 40; N 9, ст. 67; N 10, ст. 69; N 12, ст. 88; N 13, ст. 99; N 15, ст. 106; N 16, ст. 131; N 17, ст. 136, 139, 140; N 18, ст. 143, 144; N 19, ст. 146, 147; N 20, ст. 152):
      1) в предложении первом части второй статьи 35 слова "таможенную границу" заменить словами "Государственную и таможенную границы";
      2) часть вторую статьи 302 после слов "территорию Республики Казахстан" дополнить словами "или их прокладки на континентальном шельфе Республики Казахстан";
      3) часть первую статьи 304 после слова "демонтажа," дополнить словами "предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан,";
      4) заголовок и часть первую статьи 306 после слова "шельфа" дополнить словами ", территориальных вод (моря) и внутренних вод";
      5) абзац второй части первой статьи 389 изложить в следующей редакций:
      "влечет предупреждение или штраф в размере от трех до пяти месячных расчетных показателей.";
      6) в статье 390:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 390. Нарушение режимов территориальных вод (моря) и
                   внутренних вод Республики Казахстан";
      абзац первый части первой после слова "территориальных" дополнить словами "водах (море)";
      абзац первый части второй:
      после слова "территориальных" дополнить словами "водах (море)";
      дополнить словами "с нарушением установленного законодательством Республики Казахстан порядка";
      7) в статье 575:
      в части первой слова ", 396 (частью первой)" исключить;
      в части второй:
      в абзаце втором слова "региональных управлений," заменить словом "специальных";
      в абзаце третьем слово "пяти" заменить словом "десяти";
      абзац четвертый исключить;
      в подпункте 1) части третьей:
      в абзаце втором слова "региональных управлений," заменить словом "специальных";
      абзац третий исключить;
      8) в статье 619:
      в подпункте 4) части первой слова "таможенного режима", "таможенную границу" заменить соответственно словами "пограничного и таможенного режимов", "Государственную и таможенную границы";
      часть вторую после слова "шельфе" дополнить словами ", в территориальных водах (море) и внутренних водах";
      9) в статье 620:
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) органами пограничной службы - при совершении нарушений режима Государственной границы, пограничного режима, режима в пунктах пропуска через Государственную границу, незаконном провозе через Государственную границу, незаконной передаче минеральных и живых ресурсов континентального шельфа, территориальных вод (моря) и внутренних вод Республики Казахстан, неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы;";
      подпункт 10) после слов "шельфе", "шельфа" дополнить соответственно словами ", территориальных водах (море) и внутренних водах", ", территориальных вод (моря) и внутренних вод";
      10) в статье 622:
      в части второй:
      слова "таможенного режима", "таможенную границу" заменить соответственно словами "пограничного и таможенного режимов", "Государственную и таможенную границы";
      после слова "шельфе" дополнить словами ", территориальных водах (море) и внутренних водах";
      11) абзац сороковой подпункта 1) части первой статьи 636 после слов "306 (часть вторая)," дополнить цифрами "355, 388,";
      12) в статье 730:
      подпункт 1) после слов "частью второй статьи 391" дополнить словами "и частью третьей статьи 391-1";
      подпункт 2) после слова "статьями" дополнить словами "102-3, 374 (частью шестой), 375 (частью третьей),";
      после цифр "394" дополнить словами "(частью второй)".

      2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 13, ст. 99; 2005 г., N 9, ст. 26; 2006 г., N 1, ст. 5; N 3, ст. 22; N 11, ст. 55; N 12, ст. 79, 83; N 16, ст. 97; 2007 г., N 1, ст. 4; N 2, ст. 18; N 14, ст. 105; N 15, ст. 106, 109; N 16, ст. 129; N 17, ст. 139; N 18, ст. 143; N 20, ст. 152):
      в пункте 1 статьи 120 слова "и других войск" заменить словами ", других войск и воинских формирований".

      3. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 17, ст. 141; 2004 г., N 23, ст. 142; 2006 г., N 1, ст. 5; N 3, ст. 22; N 15, ст. 95; 2007 г., N 1, ст. 4; N 2, ст. 18; N 19, ст. 147):
      1) статью 1 дополнить подпунктом 46-1) следующего содержания:
      "46-1) территориальные воды (море) - находящиеся под суверенитетом Республики Казахстан прибрежные морские воды шириной двенадцать морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Республике Казахстан, или от прямых исходных линий, соединяющих соответствующие географические точки, определяемые в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;";
      2) статью 36 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:
      "12-1) определяет порядок плавания и производства хозяйственных, исследовательских, изыскательских и промысловых работ в территориальных водах (море);".

      4. В Закон Республики Казахстан от 13 января 1993 г. "О Государственной границе Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 1, ст. 1; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст. 275; 1998 г., N 24, ст. 436; 2002 г., N 15, ст. 147; 2004 г., N 23, ст. 142):
      1) в части второй статьи 1 слово "определяется" заменить словами "устанавливается и изменяется";
      2) абзацы третий и пятый статьи 2 исключить;
      3) статью 4 изложить в следующей редакции:
      "Статья 4. Охрана и защита Государственной границы
                 Республики Казахстан
      1. Защита Государственной границы Республики Казахстан как составная часть государственной системы обеспечения национальной безопасности заключается в согласованных действиях государственных органов по принятию ими в пределах своих полномочий политических, военных, оперативно-розыскных, дипломатических, таможенных, экономических, экологических и иных мер.
      2. Охрана Государственной границы Республики Казахстан как составная часть защиты Государственной границы Республики Казахстан заключается в осуществлении правовых, организационных, войсковых, оперативно-розыскных, таможенных, технических, информационных мер постоянного характера по обнаружению и профилактике условий, процессов и факторов, препятствующих реализации национальных интересов или создающих им опасность на Государственной границе Республики Казахстан.
      3. Защита Государственной границы Республики Казахстан возлагается на государственные органы в пределах их полномочий, установленных законами Республики Казахстан.
      Охрана Государственной границы Республики Казахстан на суше, море, реках (ручьях) и иных водоемах, а также континентального шельфа Республики Казахстан возлагается на Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, которая осуществляется путем контроля в пограничном пространстве соблюдения всеми физическими и юридическими, в том числе и иностранными лицами международных договоров о режиме Государственной границы Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан по пограничным вопросам.
      Охрана и защита Государственной границы Республики Казахстан в воздушном пространстве возлагаются на Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.
      4. В охране и защите Государственной границы Республики Казахстан могут принимать участие граждане и негосударственные организации в рамках их прав, определенных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, или законами Республики Казахстан.";
      4) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
      "Статья 4-1. Пограничное пространство Республики Казахстан
                   и контроль за ним
      1. Пограничное пространство Республики Казахстан есть линия Государственной границы Республики Казахстан и полоса местности от линии Государственной границы Республики Казахстан до внешних пределов пограничной зоны или пограничной полосы, а где она не установлена, до внешних пределов административно-территориальной единицы, а также территориальные воды (море), внутренние воды, континентальный шельф Республики Казахстан и территории пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.
      2. Контроль за пограничным пространством представляет собой систему государственных мер по выявлению признаков нарушений Государственной границы Республики Казахстан и нарушителей правил, установленных в пограничном пространстве.
      3. Контроль за пограничным пространством осуществляют Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и другие уполномоченные законодательными актами Республики Казахстан государственные органы.";
      5) в части третьей статьи 5:
      первое предложение после слов "международными договорами" дополнить словами ", ратифицированными Республикой Казахстан";
      второе предложение исключить;
      6) часть вторую статьи 6 исключить;
      7) статью 7 изложить в следующей редакции:
      "Статья 7. Режим Государственной границы Республики Казахстан
      Режимом Государственной границы Республики Казахстан является порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан, плавания и пребывания казахстанских и иностранных невоенных судов, военных кораблей в казахстанской части вод пограничных рек и иных водоемов, их захода и пребывания в территориальных водах (море), а также во внутренних водах Республики Казахстан, содержания Государственной границы Республики Казахстан, ведения различных работ, промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности на Государственной границе Республики Казахстан. Режим Государственной границы Республики Казахстан определяется законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.";
      8) в пункте 1 статьи 9 слова ", определяемых Правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан" исключить;
      9) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:
      "Статья 11-1. Пограничный контроль в пунктах пропуска через
                    Государственную границу Республики Казахстан
      Пограничный контроль осуществляется путем:
      проверки документов на право пересечения Государственной границы Республики Казахстан в целях установления законных оснований на право въезда (выезда) в Республику Казахстан (из Республики Казахстан) граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства;
      досмотра транспортных средств, грузов и товаров;
      войсковых, режимных, оперативных и административных действий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";
      10) в статье 12:
      в пункте 1:
      слово "Правительством" заменить словом "законодательством";
      после слов "международными договорами" дополнить словами "Республики Казахстан";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Пропуск лиц, следующих через Государственную границу Республики Казахстан, осуществляется частями и подразделениями пограничного контроля Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по документам, предоставляющим право пересечения Государственной границы Республики Казахстан.
      Лица, прибывшие в пункт пропуска и не имеющие оснований для пропуска через границу, при въезде в Республику Казахстан не подлежат пропуску через Государственную границу Республики Казахстан и возвращаются в страну, откуда они прибыли, или в страну своего гражданства в соответствии с международными договорами, участниками которых является Республика Казахстан.
      Лица, выезжающие из Республики Казахстан, подлежат пропуску через границу при наличии документов, предоставляющих право пересечения Государственной границы Республики Казахстан.
      Иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в пункт пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, может быть отказано в пересечении границы в случаях:
      отсутствия документов, предоставляющих право пересечения Государственной границы Республики Казахстан;
      если ранее в отношении данного лица применялись меры административного выдворения с территории Республики Казахстан;
      наличия соответствующих ограничений в отношении данного лица от уполномоченных органов Республики Казахстан.";
      11) часть вторую статьи 13 исключить;
      12) абзац третий статьи 15 после слова "казахстанские" дополнить словом "транспортные";
      13) в части первой статьи 18 слова "Правительством Республики Казахстан" исключить;
      14) статью 20 изложить в следующей редакции:
      "Статья 20. Производство хозяйственной, промысловой,
                  исследовательской, изыскательской и иной
                  деятельности, а также проведение массовых
                  общественно-политических, культурных и других
                  мероприятий в непосредственной близости от
                  Государственной границы Республики Казахстан
      С Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан заинтересованные лица согласовывают место, время, количество участников, проводимых на суше, море, пограничных реках (ручьях), континентальном шельфе, территориальных водах (море) и внутренних водах и иных водоемах вблизи Государственной границы:
      хозяйственных и иных работ, связанных с пользованием земель, лесов, ведением горного дела, геологическими изысканиями;
      работ по возведению и эксплуатации гидросооружений и другим видам водопользования;
      охоты, рыболовства, другой промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности;
      общественно-политических, культурных и иных массовых мероприятий вне населенных пунктов.
      Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан разрабатывает уведомительный порядок проведения таких работ или мероприятий.";
      15) в статье 22:
      в части первой слова "Правительством Республики Казахстан" исключить;
      часть вторую исключить;
      16) статью 23 изложить в следующей редакции:
      "Статья 23. Компетенция Правительства Республики Казахстан
      Правительство Республики Казахстан:
      1) разрабатывает и реализует меры, направленные на обеспечение защиты и охраны Государственной границы Республики Казахстан;
      2) руководит деятельностью центральных и местных исполнительных органов в области обеспечения защиты и охраны Государственной границы Республики Казахстан;
      3) утверждает перечень географических точек для определения внешних пределов территориальных вод (моря) с указанием основных геодезических данных;
      4) в соответствии с международными договорами Республики Казахстан определяет формы и размеры пограничных знаков, их описание и порядок установки;
      5) в соответствии с международными договорами Республики Казахстан утверждает пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, порядок их открытия, функционирования и закрытия;
      6) устанавливает режим в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, обеспечивает меры по созданию условий пограничного, таможенного и других видов контроля;
      7) по представлению Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан устанавливает порядок ведения всех видов хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности на Государственной границе Республики Казахстан;
      8) устанавливает пограничную зону и пограничную полосу;
      9) устанавливает пограничный режим, в том числе режимы территориальных вод (моря) и континентального шельфа Республики Казахстан;
      10) устанавливает карантинную полосу и вводит карантинный режим в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      11) издает нормативные правовые акты по вопросам обеспечения защиты и охраны Государственной границы Республики Казахстан.";
      17) в статье 24:
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Уполномоченный орган, осуществляющий документирование и выдачу гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов, формирует базу данных по похищенным, утраченным удостоверениям личности и паспортам граждан Республики Казахстан и информирует о них Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.";
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Уполномоченный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области транспорта, координацию и регулирование деятельности транспортного комплекса Республики Казахстан, оказывает контролирующим органам в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан содействие по обеспечению функционирования пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.";
      18) в части второй статьи 27 слово "Правительством" заменить словами "Пограничной службой Комитета национальной безопасности";
      19) часть первую статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:
      "для остановки транспортных средств путем их повреждения в случае невыполнения ими требований об остановке либо изменении курса.";
      20) статью 35 исключить.

      5. В Закон Республики Казахстан от 13 января 1993 г. "О Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 1, ст. 3; 1995 г., N 8, ст. 56; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст. 275; 2002 г., N 15, ст. 147; 2004 г., N 23, ст. 142; 2007 г., N 9, ст. 67):
      1) в пункте 1 статьи 1:
      слова "суверенитет и" заменить словом "суверенитет,";
      после слова "целостность" дополнить словами "и неприкосновенность";
      2) в статье 4:
      абзац второй части первой после слов "целостности и" дополнить словом "неприкосновенности,";
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      "Использование Пограничной службы не по назначению запрещается, за исключением случаев:
      если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
      когда отдельные силы и средства обеспечения Пограничной службы по решению Директора Пограничной службы могут привлекаться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.";
      3) в статье 8:
      абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
      "В пределах пограничного пространства Пограничная служба имеет право:";
      часть вторую дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
      "предложить судну показать свой флаг, если он не поднят;
      предложить судну изменить курс судна, если он ведет в запрещенный для плавания район или может повлечь другие нарушения режима плавания.";
      4) главу 3 изложить в следующей редакции:
      "3. ПРОХОЖДЕНИЕ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ, РАБОТА ГРАЖДАНСКОГО
          ПЕРСОНАЛА (РАБОЧИХ И ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ) И ОСОБЕННОСТИ
          ПРОХОЖДЕНИЯ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ В ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ
      Статья 9. Личный состав и особенности прохождения воинской
                службы в Пограничной службе
      Личный состав Пограничной службы состоит из военнослужащих и лиц гражданского персонала (рабочих и гражданских служащих).
      Прохождение воинской службы в Пограничной службе осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Военнослужащие Пограничной службы имеют единые для Вооруженных Сил Республики Казахстан воинские звания и знаки различия. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих Пограничной службы утверждаются Президентом Республики Казахстан, нормы снабжения ими определяются Правительством Республики Казахстан.
      Офицеры Пограничной службы обеспечиваются удостоверениями установленного образца, солдаты (матросы) и сержанты (старшины) - военными билетами.
      Пограничная служба комплектуется военнослужащими на основе воинской обязанности по призыву и путем добровольного поступления на воинскую службу (по контракту) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров и специалистов для Пограничной службы осуществляются в высших, средних профессиональных и военных учебных заведениях Республики Казахстан, в учебных отрядах, центрах (школах), а также по соглашениям (договорам) в других государствах.
      Служба в Пограничной службе является особым видом государственной службы.
      Несение службы по охране и защите Государственной границы Республики Казахстан в пограничных нарядах является боевым дежурством (боевой службой).
      Военнослужащие Пограничной службы при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под защитой государства: никто, кроме должностных лиц, уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в служебную деятельность Пограничной службы.
      Статья 10. Работа гражданского персонала (рабочих и
                 гражданских служащих) в Пограничной службе
      Трудовые отношения гражданского персонала (рабочих и гражданских служащих) в Пограничной службе регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан.".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его официального опубликования, за исключением абзаца одиннадцатого подпункта 4) пункта 5 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2008 года.

      Президент
      Республики Казахстан